"L'esperança se'ns ha donat en favor dels qui no en tenen". W. Benjamin

04 de novembre 2017

Tolkien i la Gran Guerra (#154)

Tolkien fa bona companyia a altres autors posteriors que van desmarcar-se del realisme perquè, com a veterans de guerra, havien vist "coses irrevocablement malignes". George Orwell (la guerra civil espanyola), Kurt Vonnegut i William Golding (la segona guerra mundial) entren en aquesta categoria. (...) la ficció realista manté que no existeix el mal absolut, tan sols graus relatius d'inadaptació social; (...) autors com Graves, Sassoon i Owen van percebre la Gran Guerra com a malaltia, però Tolkien la va percebre tan sols com a símptoma. 

Tolkien i la Gran Guerra (2003) de John Garth és lectura obligatòria per a tothom qui vulgui aprofundir en l'obra de Tolkien des del punt de vista de l'anàlisi biogràfica del seu autor, i en particular pel que fa a la influència que l'experiència de la guerra del 14 va acabar tenint en la seva obra. Sis anys després que Joseph Pearce publiqués, a Tolkien: Man and Myth, l'aproximació teològica a l'obra de Tolkien, que és un tema central per a la seva interpretació, Garth va donar solució a una mancança important fins a aquell moment en la literatura sobre Tolkien: l'experiència de Tolkien a la Gran Guerra. Aquesta experiència no només dota l'obra de Tolkien de certes imatges, sinó que també nodreix plantejaments existencials i metafísics sobre el bé i el mal, el nostre paper com a humans en l'univers i fins i tot l'ambigüitat intrínseca dins la condició humana mateixa. 

Garth podria haver ofert tan sols el relat històric documentat sobre el jove Tolkien atrapat a la guerra del 14 juntament amb els seus amics d'escola, Christopher Wiseman, G. B. Smith i Rob Gilson. Aquest és un relat que es basteix a base de patiment i dolor, d'incertesa pel present i pel futur, però també marcat pels vincles d'una amistat que, per a ells, va transcendir els límits del moment present, en quedar separats per la distància física que els va imposar la vida militar durant el conflicte, i més tard per la mort de dos d'ells a la trinxera, Gilson i Smith. Tot i així, la història no acaba aquí. El Tolkien autor, amagat dins del Tolkien soldat, va començar a posar en joc durant la guerra la seva habilitat filològica per a la invenció de llengües i el seu talent creatiu per tal de desenvolupar imatges sobre llocs i personatges que les llengües imaginàries suggerien. I, en aquests relats primigenis, el desarrelament i la solitud, la foscor de l'aïllament, i un terror que normalment és boirós, humit, fred i desolat com l'infern nòrdic, i que provoca espant i deliri en la ment d'aquest viatger errant i solitari, hi tenen una força insospitada. Aquestes imatges de destrucció i de caducitat ens remeten constantment a la qualitat fugissera de l'existència i, a la vegada, tancant el cercle, a l'experiència de la guerra. 

Per això un dels punts forts d'aquesta obra és que Garth no destria les dues anàlisis, la biogràfica i la literària, i per això ens ofereix un assaig profund, extremadament detallat i creatiu sobre l'experiència de l'amistat truncada, el trencament de la cultura britànica amb els vells valors victorians, i una generació a cavall entre dues èpoques, marcada irremeiablement pel seu desig de canviar i renovar el món i per la seva incapacitat última de portar el projecte a la pràctica. Tolkien queda reinserit, per tant, dins d'una tradició d'autors no realistes que proven de donar sentit a l'experiència de les absurditats polítiques del segle vint, i la seva mirada al passat medieval d'Anglaterra queda vindicada, no com a escapisme opiaci, sinó com a rebuig enutjat i força combatiu dels aspectes més foscos i amenaçadors de la modernitat, i com a proposta d'una forma alternativa de mirar la realitat: no des d'una mentalitat utilitària, que comprèn l'ésser humà com a mitjà per a un fi, sinó des del meravellament primigeni i desinteressat.

Continguts: John Garth presenta aquesta obra en tres parts, com si la història de la implicació de Tolkien a la guerra del 14 es tractés d'una tragèdia en tres actes. En primer lloc, tenen lloc els anys de formació de Tolkien a l'escola King Edward de Birmingham i posteriorment a la Universitat d'Oxford. El club format per Tolkien i un grup d'amics, el TCBS (acrònim de Tea Club and Barrovian Society), va continuar els seus vincles d'amistat durant els anys d'universitat i, en el cas de Tolkien i Christopher Wiseman, la seva amistat va durar fins a l'edat anciana. Aquests són anys d'optimisme i de despreocupació innocent. Els membres del TCBS semblen més preocupats per canviar el món a través dels seus programes estètics i filosòfics que realment del seu futur acadèmic o professional. Aquesta etapa de felicitat, tot i que en la incertesa d'una guerra que ja s'anava covant, també inclou la llarga relació de prometatge entre Tolkien i Edith Bratt, que es casarien el 1916, just abans que Tolkien fos mobilitzat, i quan els seus amics ja es trobaven servint al front. La segona part de la història descriu les "llàgrimes incomptables", o pròpiament la brutalitat de l'experiència al front. Tanmateix, els amics es van continuar escrivint des de diversos punts de la geografia britànica i francesa, i Tolkien va rebre dels seus companys un encoratjament crucial per tal de seguir escrivint poesia. La tercera etapa es va iniciar quan Tolkien va adquirir la febre de la trinxera al Somme i va ser traslladat novament a Anglaterra. La seva llarga convalescència, també marcada per les misèries de la guerra, veu el naixement d'un projecte literari més ambiciós, Els Contes Perduts, que es convertiria en la gènesi de la cosmogonia i la mitologia tolkinianes.

M'agrada: La lectura d'aquest llibre ha estat tota una descoberta perquè hi he trobat informació completament nova referent a la gènesi de la Terra Mitjana, fins i tot quan no sóc gaire devota del Silmaríl·lion. També és una aproximació extremadament valuosa al context històric i cultural de la generació britànica que es va veure immersa en la Gran Guerra, i en aquest sentit dóna una idea molt acurada del que va representar l'abans i el després d'aquest esdeveniment que va canviar el mapa d'Europa irrevocablement. L'epíleg de l'obra és una anàlisi magnífica i realment original per part de John Garth dels trops, imatges i conceptes en l'obra de Tolkien que es poden derivar de l'experiència de la guerra.

--------------------------------------------------

As Tom Shippey has pointed out, Tolkien is in good company among later writers who turned away from realism because, as combat veterans, they had seen 'something irrevocably evil'. George Orwell (the Spanish Civil War), Kurt Vonnegut and William Golding (the Second World War) fall into this category. (...) realist fictions hold that there is no absolute evil, only relative degrees of social maladjustment; (...) writers such as Graves, Sassoon, and Owen saw the Great War as the disease, but Tolkien saw it as merely the symptom. 

Tolkien and the Great War (2003) by John Garth is a must-read for anyone who wants to go deeper into Tolkien's work from the point of view of the author's biography, in particular with regard to the influence the experience of the Great War had on his work. Six years after Joseph Pearce published, in Tolkien: Man and Myth, the theological approach to Tolkien's work, which is a central topic for its interpretation, Garth gave solution to a major shortfall in the literature about Tolkien until that moment: the experience of Tolkien in the Great War. This experience not only endows Tolkien's work with certain images, but also nurtures existential and metaphysical approaches to good and evil, our role as human beings in the universe, and even the intrinsic ambiguity in the human condition itself. 

Garth might have offered only the documented story of young Tolkien trapped in the Great War along with his school friends, Christopher Wiseman, G. B. Smith and Rob Gilson. This is a story based on suffering and pain, and uncertainty for the present and the future, but also marked by the ties of a friendship that, for them, transcended the limits of the present moment, after they were parted by the physical distance imposed by military life during the conflict, and later by the death of two of them in the trenches, Gilson and Smith. However, the story doesn't end here. During the war, Tolkien the author, hiding inside Tolkien the soldier, started to put into play his philological ability to invent languages, and his creative talent in order to develop images of places and characters the imaginary languages suggested. And, in these early stories, uprooting and loneliness, the darkness of isolation, and a terror that is usually foggy, damp, cold and desolate like Nordic hell, which triggers fear and frenzy in the mind of this wandering and lonely traveller, have unexpected force. These images of destruction and transience constantly refer to the fleeting quality of existence and, at the same time, closing the circle, to the experience of war. 

That is why one of the strengths of this book is that Garth doesn't dissociate both analyses, biographical and literary, and thus offers us a deep, extremely detailed and creative essay about the experience of truncated friendship, the breaking of British culture with the old Victorian values, and a generation straddling the line between two ages, irrevocably marked by their wish to change and renew the world and their ultimate inability to put their project into practice. Tolkien is therefore reinserted within a tradition of non-realistic authors who try to make sense of the political absurdities of the 20th Century, and his take on England's medieval past is vindicated, not as opiate escapism, but as angry and combative rejection of the darkest and most threatening aspects of modernity. Thus, he proposes an alternative way of looking at reality: not from a utilitarian mindset, which understands human beings as means to achieve a goal, but from primeval, unselfish wonder. 

Contents: John Garth presents his work in three parts, as if the story of Tolkien's involvement in the Great War was a tragedy in three acts. First of all, Tolkien's training years take place at King Edward's School in Birmingham and later on at the University of Oxford. The club formed by Tolkien and a group of friends, the TCBS (acronym for Tea Club and Barrovian Society), carried on their friendship ties through the college years and, in the case of Tolkien and Christopher Wiseman, this friendship would last until old age. These are years of optimism and carefree innocence. TCBS members seemed more concerned with changing the world through their aesthetic and philosophical programs than with their academic or professional futures. This period of happiness, although haunted by the uncertainty of a war already foreseen, also includes the long engagement between Tolkien and Edith Bratt. They would marry in 1916, right before Tolkien's mobilization, and when his friends were already serving at the front. The second part of the story describes the "countless tears", or the brutality of the experience at the front. However, the friends kept writing to each other from different places in the British and French geography, and Tolkien received from his companions crucial encouragement in order to keep going with his poetry writing. The third stage began when Tolkien contracted the trench fever at the Somme and was relocated back in England. His long convalescence, also marked by the miseries of war, gave birth to a more ambitious literary project, The Lost Tales, which would become the origin of Tolkien's cosmogony and mythology. 

What I like: Reading this book has been a discovery because in it I've found new information about the origins of Middle Earth, even when I'm not a great Silmarillion fan. It is also an extremely valuable approach to the cultural and historical context of the British generation which got involved in the Great War, and in that sense it gives a very accurate idea of the crucial significance of an event that changed the map of Europe forever. The epilogue is a magnificent and truly original analysis on Garth's part of the tropes, images and concepts in Tolkien's work which derive from the war experience. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada